ศูนย์ให้บริการคำแนะนำปรึกษาและรับวัคซีนแก่สตรี ณ ศิริราช ภายใต้การดำเนินงานของหน่วยโรคติดเชื้อทางนรีเวชและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สตรี ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นนวัตกรรมด้านการให้บริการการรักษาพยาบาลเชิงปฐมภูมิ (Primary Prevention) ซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะดูแลสุขภาพสตรี ให้บริการคำแนะนำปรึกษา ตอบคำถามและข้อสงสัยด้านวัคซีน ตลอดจนให้บริการการรับวัคซีนที่จำเป็นและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สตรีโดยแบ่งขั้นตอนการให้บริการออกเป็นลำดับ ดังนี้ คือ

การให้บริการคำแนะนำปรึกษา ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านวัคซีนแก่สตรี
การให้บริการรับวัคซีนที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อสตรีซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญทางการแพทย์
ที่ใช้ใน การควบคุมโรคติดเชื้อก่อให้เกิดสุขภาวะของประชาชนตามแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ของประเทศไทย
เป็นแหล่งข้อมูล การศึกษาวิจัยในการให้บริการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้วัคซีนแก่สตรีที่เป็นมาตรฐาน
เพื่อประโยชน์สูงสุดและปลอดภัย ปลอดจากโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ในเบื้องต้นทางศูนย์ได้ตั้งเป้าหมายในการให้บริการเป็นขั้นตอนและพัฒนาปรับปรุงจนถึงเป้าหมายสูงสุด เช่น การให้บริการรับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก แก่สตรีตั้งครรภ์และสตรีทั่วไป การให้บริการรับวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ต่าง ๆ รวมถึงวัคซีนป้องกันไวรัสเอชพีวี ในอนาคตทางศูนย์จะได้ขยายให้ครอบคลุมจำนวนโรคให้เพิ่มขึ้น โดยตั้งเป้าหมายให้โรคเหล่านี้ซึ่งเป็นโรคที่น่ากลัวในอดีต บางโรคคร่าชีวิตสตรีไทยจำนวนมาก เช่น มะเร็งปาดมดลูก ลดอัตราการเกิดโดยการทำงานเชิงรุกทั้งด้านการปฏิบัติอย่างสัมฤทธิผลและให้ความรู้แก่สตรีทั่วไปและสตรีที่มีปัจจัยเสี่ยงสูง กำหนดการเปิดให้บริการของศูนย์อย่างเป็นทางการคาดว่าจะเริ่มต้นประมาณปลายเดือนสิงหาคม 2556 ซึ่งเป็นเดือนเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ องค์ต้นแบบด้านสาธารณสุขเพื่อพัฒนาสุขภาพของสตรีไทย

 


 

Siriraj Women’s Vaccination Center, under the Gynecologic Infectious Diseases and Female Sexually Transmitted Disease Unit, Department of Obstetrics and Gynecology, Siriraj Hospital, Mahidol University, is an innovation in primary preventative care. For the first time in Thailand, there is a healthcare center that focuses on women’s health, providing information and advice on vaccination, answering questions on vaccinations and administering necessary and beneficial vaccines to women. The center’s functions may be categorized in 3 ways:

Providing advice and useful information on vaccines for women
Administering necessary and beneficial vaccines to women, which are important medical tools in controlling infectious disease and improving the health and wellness of citizens in accordance with Thailand’s immunization promotion plan
Operating as a data center for women vaccination and related services studies, in order to establish a standard of care for the maximum safety of and benefit to women. This shall lead to a life free of diseases that are preventable by vaccines.

The center aims to work with a step approach and to continue to make progress towards its final goals. The first steps are, for instance: providing tetanus, diphtheria, and pertussis vaccines to pregnant women and the general female population; providing vaccines against measles, rubella, influenza and HPV. In the future, the center aims to escalate its disease coverage and decrease the incidence of serious diseases, such as cervical cancer. The center’s offensive strategies will include both result-based practice and education programs for general and high-risk female populations. The center is scheduled to open in late August, 2013, which is the birth month of Queen Sirikit, who serves as a role model for Thai public health in improving Thai women’s health.